مونولوگهای من

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی

Archive for the ‘اوبونتو’ Category